डाउनलोड

प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा. लि. सम्बन्धि सम्पुर्ण कागजपत्रहरु तल उपलब्ध छन् । आफुलाई चाहिएको खण्डमा डाउनलोड गर्नुहोस् ।

1

Remittance - Agreement

2

Remittance - Application

3

DFS - Agreement

4

DFS - Agreement Application

5

ePrabhu Manual

6

Bhuktani Patra (Cheque) Clearance Manual

7

Digital Certificate Installation - Manual

8

System Manual - PCS

9

CDD Form

10

Control Number Format

11

Send/Receive Form

सम्बन्धित संस्थाहरू / Associated Organizations